شامل مجموعه ای پژوهش محور و تجربی از طرح درس های مربی-هنرمندان و طراحان آموزشی است که براساس پرسش های کلیدی و معیار های شاخص در طرح درس نویسی ساماندهی و طبقه بندی شده اند.

Share