۰ تومان
۰
۰
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

خلق معنا از دریچه خلق هنر

Creating Meaning Through Art

star
11line

دوره ها | آکادمی هنر نگره

۱

تهیه کارنما

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۲

تلفیق هنر

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۳

تلفیق هنر

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۱

ماندگاری خاطرات

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۲

تلفیق

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۳

میان رشته ای

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۱

میان رشته ای

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱

۲

ماندگاری خاطرات

نویسنده: دکتر مرضیه طلایی

۳

تلفیق

شماره اول-تیرماه۱۴۰۱